REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  REGULAMIN PO ZMIANACH Z DNIA 25.12.2014

I.DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego gallando.pl;
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod gallando.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem
prowadzęcym sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2.0.Podmiot prowadzęcy sklep internetowy - INTERJUSTY, internetowa sprzedaż wysyłkowa-Justyna Okręglicka z
siedzibą w Zembrzycach-440, 34-210, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:552-153-63-78,
regon:123134930, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gallando.pl .
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gallando.pl, prowadzony jest przez INTERJUSTY Justyna Okręglicka z siedzibą w Zembrzyce 440,34-210 Zembrzyce,wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzone przez Wójta Gminy Zembrzyce, NIP 5521536378,REGON 123134930
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
b.) klient poczty elektronicznej;
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://gallando.pl/główna/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni

 
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej
ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe.
3.4. Podmiot prowadzęcy sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Podmiot prowadzęcy sklep internetowy za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Podmiotu prowadzęcego sklep internetowy
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Podmiotu prowadzęcego sklep internetowy
.3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej
informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Podmiotu prowadzęcego
sklep internetowy,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.gallando.pl, dokonać wyboru produktu z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Pomoc: http://gallando/pomoc.html
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje
dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Podmiotem prowadzęcym sklep internetowy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.0. Pomoc: http://gallando.pl/pomoc.html

  V. DOSTAWA.

5.1. Dostawa następuje na adres podany przez Kupującego.

5.2. Dostawa zamówieonych Towarów odbywa się za:

-pośrednictwem Poczty Polskiej

5.3. Na termin realizacji dostawy składa się:

-czas wysyłki produktu, który wynosi od 2-7 dni roboczych

-czas dostawy firmy przewozowej,który wynosi od 2-7 dni roboczych

5.4.Wsytuacji gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

5.5 Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VI.CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT bez kosztów wysyłki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego- 37 8128 0005 0063 7714 2000 0010,
b.) płatnością pobraniową za pomocą Poczty Polskiej,
c)przez PayU

VI.REKLAMACJA

7.1.INTERJUSTY Justyna Okręglicka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2.Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma INTERJUSTY niezwłocznie i 
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.   Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową 
rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym   
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.3.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę INTERJUSTY  
albo INTERJUSTY nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
Firma INTERJUSTY rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej 
postaci. 
7.4.Jeżeli w ciągu 14 dni firma INTERJUSTY nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za 
uzasadnione.
7.5.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub  
naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma INTERJUSTY

7.6.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@gallando.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Adres do reklamacji:

Produkt należy odesłać na adres
INTERJUSTY
Justyna Okręglicka
Zembrzyce 440
34-210 Zembrzyce

7.7.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego

-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7.8.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.9.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru bez podania przyczyny Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

8.2.Podstawą odstąpienia od umowy jest dowód zakupu za zakupiony towar.

8.3. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

8.4. Zwrot środków przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający wysyła środki po otrzymaniu przedmiotu od kupującego.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.5. Produkt noszony, używany, zniszczony, noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.

8.6. Przy odsyłaniu towaru prosimy o poprawne zapakowanie aby nie uległ zniszczeniu.

8.7. Przy odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie koszty związane z zakupem towaru zawierający koszt produktu i koszt wysyłki.

8.8. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9. Odstąpienie od umowy prosimy wysłać e-mailem lub w formie pisemnej korzystając z wzoru odstąpienia od umowy http://gallando.pl/pl/content/31-dokumenty-do-pobrania na adres Sprzedawcy, powinny zawierać następujące dane:

nazwisko, adres, numer zamówienia

 • datę zawarcia umowy, umowy stanowiącą podstawę postępowania reklamacyjnego
 • przedmiot reklamacji

        8.10. Sprzedający po otrzymaniu odstąpienia od umowy wysyła do Kupującego niezwłocznie 

        potwierdzenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (e-mail)

        8.11. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

        materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do 

        odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa  

        odstąpienia  od  umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył

         potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

        W przypadku odstąpieniu od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

        IX. BRAKMOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

        9.1. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od

        umowy:

        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie

        sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

        X.RĘKOJMA

       10.1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność

       wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

       10.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556

       Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

       10.3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli  kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy,

       automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

       10.4. Kupujący jeżeli sprzedawany produkt ma wadę może:

 • złożyć oświadczenie o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy chyba,że Sprzedający bez żadnych niedogodności dla Kupującego wymieni dany produkt na nowy, wolny bez wad albo wadę usunie.   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

     

    10.5.W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać

     od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub

    usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających 

    cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i 

    ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku  

    przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i

    niebezpieczeństwo Sprzedającego.

   10.6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego 

     dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej 

     zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument 

     obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

     W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania

     rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

   10.7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

   10.8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na

    wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

   10.9.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
    a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
    b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
    c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
    d. żądania usunięcia wady.


  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych pkt 8.2.-8.4.Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 8.2.-8.4, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

   X. PRZERWY TECHNICZNE

10.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany
czynnikami o charakterze siły wyższej.
10.2. Podmiot prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych
pracami serwisowymi i konserwacyjnymi, jednocześnie dokładając wszelkich starań aby były jak najkrótsze.

  XI.INNE

 • Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się tu: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm.
 • Kupujący w momencie zakupu zgadza się z zasadami zawartymi w tym Regulaminie.        Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 • Wszystkie produkty dostępne w firmie INTERJUSTY są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 • Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę INTERJUSTY będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
  Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się tu: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm.

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli decydującym o tym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest firma INTERJUSTY Justyna Okręglicka z siedzibą 34-210 Zembrzyce 440 NIP 5521536378 REGON 123134930 operator sklepu internetowego www.gallando.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie przy rejestracji i założeniu konta w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie www.alkapask.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych w sklepie internetowym www.gallando.pl ?

Przetwarzamy twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do:

-umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.gallando.pl w tym dokonywanie transakcji w naszym sklepie.

-zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych.

-obsługi reklamacji w sklepie www.gallando.pl

-obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz

-kontaktowaniem się z Tobą w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w sklepie www.gallando.pl

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz sklepu www.gallando.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających

 • prowadzenie analiz statystycznych

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Dane osobowe są wymagane , aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna-sprzedaży, a tym samym świadczyć Ci usługę:

-adres e-mail, telefon, adres zamieszkania – konto zwykłe

-adres e-mail, telefon, oraz danych o firmie i jej adresie – konto dla firm

 Jakie masz uprawnienia wobec sklepu internetowego www.gallando.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w sklepie www.gallando.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników sklepu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez www.gallando.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „gallando.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 18.12.2014